Wybory na ławników kadencja 2020-2023 w Oławie

- opublikowano: 06-06-2019

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA OŁAWA
z dnia 31 maja 2019 roku.

w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oławie.

OGŁOSZENIE
W związku z upływem kadencji ławników - proszę o zgłaszanie kandydatów na ławników do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Oławie na kadencję 2020 - 2023.

WYBORY ŁAWNIKÓW

Do Sądu Rejonowego w Oławie w liczbie 8 ławników, w tym:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej; 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin
1. prezesi właściwych sądów,
2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dot. zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokumenty wymienione w pkt. 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dot. tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Koszt:
1. koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa;
2. koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
3. koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Urzędzie Miejskim ( pl. Zamkowy 15) w punkcie informacyjnym lub w Biurze Rady Rynek - Ratusz ( Ip. pok. 115 w godz. 7:30 - 15:30).

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019r.
Karty zgłoszeń przyjmuje Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Oławie, Rynek-Ratusz (Ip. pok.115) w godzinach urzędowania.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu,
tj. po 30 czerwca 2019 r. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.

Burmistrz Miasta Oława
/-/ Tomasz Frischmann

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin